معرفی

مشخصات فردی

ایمان آهنیان

نام - نام خانوادگی : ایمان   آهنیان

پست الکترونیکی : i_ahanian@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی برق-مخابرات
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : صنعتی امیرکبیر

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی برق-مخابرات
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : صنعتی امیرکبیر

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

IEEEتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : برق

محل خدمت : دانشکده فنی

مرتبه علمی : مربی

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1389-07-01

ایمان آهنیان
ایمان آهنیان

محل خدمت :
    دانشکده فنی
مرتبه علمی :
    مربی
^